دستگاه آنالیز عنصری کلر و سولفور WDXRF

Nitrogen and Sulfur Meter

دستگاه آنالیز عنصری کلر و سولفور WDXRF

Sulfur measuring device – SWD3

دستگاه آنالیز سولفور EDXRF

EDXRF Sulfur Analyzer

دستگاه آنالیز عنصری کلر و سولفور WDXRF

WDXRF Chlorine and Sulfur Elemental Analyzer

دستگاه آنالیز عنصری کلر و سولفور WDXRF

Sodium to uranium WDXRF element analyzer

دستگاه آنالیز جیوه

NIR device

دستگاه جذب اتمی

Atomic absorption device

دستگاه آنالیز جیوه

FTIR device

دستگاه آنالیز جیوه

Mercury analyzer

دستگاه تعیین نقطه اشتعال به روش رو باز

Flash point detection device by open method

دستگاه تست کشش مستقیم قیر

Direct bitumen tensile testing machine

دستگاه تقطیر اتمسفریک

Atmospheric distillation machine

دستگاه تعیین نقطه اشتعال به روش بسته

Ignition point determination device by closed method

دستگاه آنالیز جیوه

CFPP device

دستگاه جذب اتمی

Digital Viscometer VIP-2MP

دستگاه جذب اتمی

Digital Density meter VIP-2MP