تامین کنندگان

/تامین کنندگان
تامین کنندگان1399-4-13 13:08:44 +00:00
Lumex

نمایندگی شرکت Lumex

SPECTRON

نمایندگی شرکت Spectron

OLYMPUS

نمایندگی شرکت OLYMPUS

NXA

نمایندگی شرکت NXA

شرکت IVKAZ

کاتالیست‌های تصفیه گوگرد و مرکاپتان زدایی از نفت، برش‌های نفتی و هیدروکربن‌های گازی و مایع و فاضلاب صنعتی

 IVKAZ

 کاتالیست‌های فرآیندی شامل کاتالیست‌های ایزومریزاسیون، هیدروتریتینگ، ریفرمینگ، هیدروکرکینگ.

Promcatalyst