تجهیزات تست محصولات نفتی و قیر

Lumex

دستگاه های آنالیز مولکولی مواد

SPECTRON

دستگاه های آنالیز مواد بوسیله اشعه X

IVKAZ

مرکاپتان زدایی

SKATZ

جاذب های فرآیندی، مولکولارسیو و سیلیکاژل