دستگاه تعیین نقطه اشتعال به روش بسته

//دستگاه تعیین نقطه اشتعال به روش بسته
دستگاه تعیین نقطه اشتعال به روش بسته1399-5-19 21:36:27 +00:00

دستگاه تعیین نقطه اشتعال به روش بسته

یکی از مخاطرات جدی در جابجایی و انبارش مواد که در قوانین ایمنی و مقررات حمل و نقل مورد توجه ویژه قرار دارد ویژگی آتشگیری مواد است، در مورد مواد خالص و دارای ترکیب شیمیایی مشخص، این ارزیابی با توجه به ویژگی های شیمیایی ماده مورد نظر یا حتی رجوع به دستنامه های مربوطه میسر خواهد بود؛ اما در مواجه با نمونه های ناخالص و برش های نفتی، یک مخلوط با ترکیب اجزا نامشخص مورد ارزیابی قرار دارد و لازم است که آزمون یا آزمون هایی مستقیما برای تعیین یا برآورد ضریب خطر آتش گیری محموله بکار گرفته شوند.آزمون اندازه گیری نقطه اشتعال (Flash point) از آن دست آزمون هایی است که می تواند معیاری از دمای آتشگیری و یا تشکیل مخلوط بخار قابل اشتعال نمونه در هوا را مشخص کند. دمای آتشگیری یک نمونه دمایی است که مخلوط بخار قابل اشتعال در هوا در سطح نمونه تشکیل می شود.

یکی از مخاطرات جدی در جابجایی و انبارش مواد که در قوانین ایمنی و مقررات حمل و نقل مورد توجه ویژه قرار دارد ویژگی آتشگیری مواد است، در مورد مواد خالص و دارای ترکیب شیمیایی مشخص، این ارزیابی با توجه به ویژگی های شیمیایی ماده مورد نظر یا حتی رجوع به دستنامه های مربوطه میسر خواهد بود؛ اما در مواجه با نمونه های ناخالص و برش های نفتی، یک مخلوط با ترکیب اجزا نامشخص مورد ارزیابی قرار دارد و لازم است که آزمون یا آزمون هایی مستقیما برای تعیین یا برآورد ضریب خطر آتش گیری محموله بکار گرفته شوند.آزمون اندازه گیری نقطه اشتعال (Flash point) از آن دست آزمون هایی است که می تواند معیاری از دمای آتشگیری و یا تشکیل مخلوط بخار قابل اشتعال نمونه در هوا را مشخص کند. دمای آتشگیری یک نمونه دمایی است که مخلوط بخار قابل اشتعال در هوا در سطح نمونه تشکیل می شود.

مشخصات فنی
گالری تصاویر
پیش فاکتور

مشخصات فنی

ویژگی های تستر LINTEL ATV-21

تستر LinteL АTV-21 اتوماسیون کامل فرایند آزمایش را ارائه می دهد. برنامه های آزمایشی از پیش نصب شده هر برنامه آزمایشی شامل استاندارد و پارامترهای آزمون است. بنابراین ، هنگام انتخاب برنامه ، کلیه پارامترهای لازم و شرایط تست بصورت خودکار تنظیم و نگهداری می شوند.

طراحی بی نظیر احتراق جرقه برقی داخلی – هیچ شعله باز وجود ندارد ، خطر آتش سوزی در آزمایشگاه وجود ندارد. دقت در تعیین نقطه فلاش با احتراق جرقه الکتریکی با آزمایشکنندگان دارای اشتعال گاز متفاوت نیست.

ورود به سیستم تست حداکثر 1000 نتیجه آزمایش و 100 نمودار آخر را ذخیره می کند.

ادغام با سیستم جمع آوری داده های لینک LinteL جمع آوری و انتقال نتایج آزمایش آزمایشگاهی از آزمایش کننده به رایانه شخصی از طریق ارتباط بی سیم امکان پذیر است. ادغام با سیستم اطلاعات آزمایشگاهی LinteL LIS ، اتوماسیون گسترده ای از فعالیت های آزمایشگاهی را ارائه می دهد.

منوی بصری مناسب برای انتخاب برنامه آنالیز ، پیمایش در ورود به سیستم آزمون ،

Automatic flash point determination in temperature range from +28 up to +370 °C Flash point range
Automatic product heating and maintaining the product heating rate according to the selected test program Heating
Automatic ignition with an electric spark of controlled capacity for complete simulation of gas ball 4 mm in diameter Ignition
Stirring rate correspondes with selected test program requirements and is maintained automatically Stirrer

فرم درخواست پیش فاکتور