طراحی و تجهیز آزمایشگاه تخصصی پروژه بهبود بازيافت، توسعه و افزايش توليد و بهره برداري از ميادين نفتي آبان

و پايدار غرب. ﻗﺮارداد IPC و ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي Vostok ZN و داﻧﺎ اﻧﺮژی