روش های آزمون تقطیر در فرآورده های نفتی

این روش آزمون یکی از قدیمی ترین روش های آزمون نفتی بوده و شیوه ای برای تعیین کمی مشخصات دامنه جوش فرآورده های نفتی با حداقل نقطه خشک شدن ۱۴۰ درجه سلسیوس است. از این ترکیبات می توان به سوخت جت، بنزین، نفت سفید، نفت گاز، حلال های نفتی، انواع نفتا و نظایر آن ها (سوخت های تقطیری) اشاره نمود.

این روش برای فرآورده هایی که حاوی مواد باقی مانده قابل توجهی باشند قابل اجرا نیست. در این روش نمونه بر اساس میزان فراریت و فشار بخار، نقطه جوش اولیه یا نقطه پایانی مورد انتظار و یا هر دو، در یکی از چهار گروه تعریف شده در این استاندارد قرار می گیرد و تحت شرایط آزمون خاص آن گروه تقطیر می شود.

در فشار محیط، تقریبا معادل دستگاه تقطیر جزء به جزء با یک صفحه تئوری باشد. در پایان تقطیر می توان دماهای بخار مشاهده شده را نسبت به فشار اتمسفر تصحیح و داده های حاصل را برای تطبیق با الزامات روش آزمون (مانند سرعت های تقطیر) بررسی نمود و در صورت برآورده نشدن هر یک از شرایط و الزامات می بایست آزمون تکرار شود. نتایج آزمون بصورت درصد تبخیر شده یا درصد بازیافت شده نسبت به دمای مربوطه، در یک جدول یا بطور ترسیمی در یک نمودار منحنی تقطیر گزارش می شوند.

مشخصات فنی

SPECIFICATIONS

Discharge temperature Oil and oil products with a boiling point
of +18 to +400 ° C
Speed ​​of distillation Automatic maintenance of the distillation rate depending on the selected test program in the range 2 to 10 ml / min
Oil product groups dark oil products, oil, paraffin oil, paraffins according to GOST 2177 (ISO 3405) Method B;

1, 2, 3, 4 according to GOST 2177 (ISO 3405) Method A;

1, 2, 3, 4 according to GOST R EN ISO 3405;

1, 2, 3, 4 according to ASTM D 86.

PRECISION CHARACTERISTICS
The volume of the distilled product, ml ± 0.3
Product vapor temperature from 0 to 300: ± 1.0, from 300 to 400: ± 1.5
Barometric pressure ± 1
Cooling bath temperature from 0 to 60: ± 0.5
Receiver temperature from 13 to 60: ± 0.5
Speed ​​of distillation, ml / min from 0 to 9: ± 0.5
OPERATING CHARACTERISTICS
Power Consumption not more than 1500 V · A
Dimensions 750 x 585 x 515 mm (height x width x depth)
Weight not more than 50 kg (without taking into account the coolant in the bath)
Ambient temperature +15 to +35 ° C
Relative humidity not more than 75%
Voltage from 187 to 242 V
Frequency from 49 to 51 Hz
Life time 6 years, no more than 15 000 hours
Warranty period of operation 1 year, not more than 2 500 hours
(does not apply to glassware)
Life time 6 years, no more than 15 000 hours
Warranty period 1 year, not more than 2 500 hours

معرفی محصول

فرم درخواست پیش فاکتور