طرح توسعه پالایشگاه شیراز به منظور افزایش کیفیت و تونع محصولات. در این پروژه واحد ایزومریزاسیون نفتا به منظور تولید بنزین با کیفیت یورو 5 توسط مجری طرح (شرکت جند ی شاپور)