تجهیزات تخصصی آزمایشگاهی

/تجهیزات تخصصی آزمایشگاهی
تجهیزات تخصصی آزمایشگاهی1399-11-12 09:54:31 +00:00
دستگاه آنالیز عنصری کلر و سولفور WDXRF

دستگاه اندازه گیری نیتروژن و گوگرد Meta

دستگاه آنالیز عنصری کلر و سولفور WDXRF

دستگاه اندازه گیری گوگرد – SWD3

دستگاه آنالیز سولفور EDXRF

دستگاه آنالیز سولفور EDXRF

دستگاه آنالیز عنصری کلر و سولفور WDXRF

دستگاه آنالیز عنصری کلر و سولفور WDXRF

دستگاه آنالیز عنصری کلر و سولفور WDXRF

دستگاه آنالیز عنصری از سدیم تا اورانیوم WDXRF

دستگاه آنالیز جیوه

دستگاه NIR

دستگاه جذب اتمی

دستگاه جذب اتمی

دستگاه آنالیز جیوه

دستگاه FTIR

دستگاه آنالیز جیوه

دستگاه آنالیز جیوه

دستگاه تعیین نقطه اشتعال به روش رو باز

دستگاه تعیین نقطه اشتعال به روش رو باز

دستگاه تعیین نقطه اشتعال به روش بسته

دستگاه تعیین نقطه اشتعال به روش بسته

دستگاه تست کشش مستقیم قیر

دستگاه تست کشش مستقیم قیر

دستگاه تقطیر اتمسفریک

دستگاه تقطیر اتمسفریک

دستگاه آنالیز جیوه

دستگاه CFPP

دستگاه جذب اتمی

دانسیته متر دیجیتال VIP-2MP

دستگاه جذب اتمی

ویسکومتر دیجیتال VIP-2MP

دستگاه آنالیز سولفور EDXRF

HACH DR-6000