آنالیزگر جیوه مایع RA-915M/RP92

تعیین غلظت جیوه در نمونه های مایع (آب، خون، ادرار)

شناسه محصول: ra915mrp92 دسته:

آنالیزگر جیوه RA-915M با اتصال ضمیمه RP-92 برای تعیین غلظت جیوه در نمونه های مایع (آب، خون، ادرار) استفاده می شود.

اتصال RP-92 برای انتقال جیوه محدود از یون به فرم اتمی با استفاده از تکنیک “بخار سرد” در نظر گرفته شده است.

روش اندازه گیری

کانی سازی اولیه باید با روش پذیرفته شده (ISO 5667، 7470 و غیره) انجام شود.

محلول کاهنده را به بابلر اضافه کنید. هنگامی که یکپارچه ساز پس از تثبیت یک سیگنال آنالیزی روشن می شود، نمونه معدنی را در ظرف واکنش قرار دهید. ادغام زمانی به پایان می رسد که سیگنال آنالیزی به خط پایه برگردد. نتایج آنالیز یک نمونه شاهد باید در نظر گرفته شود.

ویژگی های آنالیزی:

Subject Detection limit, µg/l Sampling, ml
Water 0.0005 20
Blood 0.5 1.5
Urine 0.05 1
 

کاربردها:

آنالیزگر جیوه RA-915M با اتصال RP-92 می تواند در اکولوژی، بهداشتی، پزشکی و بررسی زمین شناسی-ژئوشیمیایی استفاده شود.

کنترل محتوای جیوه در:

• آبهای زائد، طبیعی و آشامیدنی.

• مواد غذایی؛

• اشیاء بیولوژیکی (ادرار، مو، خون، و غیره) برای تشخیص گروه های خطر.

بررسی های آسیب شناسی شغلی و سم شناسی:

• بررسی جمعیت غربالگری.

• نظارت ابزاری درمان پزشکی مسمومیت با جیوه و توانبخشی بیشتر.

پایش آلودگی جیوه:

• نظارت بر فرآیند حذف جیوه که شامل هر معرف شیمیایی است.

• تضمین کیفیت از جیوه زدایی.

• تعیین محتوای جیوه در شستشو.

• تعیین میزان جیوه در آبهای سطحی و زیرزمینی.

 

مزایا

• می توان از هر تکنیک آماده سازی نمونه استفاده کرد.

• امکان استفاده از سل آنالیزی تک مسیره یا چند مسیره بسته به کار (اندازه گیری پس زمینه یا آنالیز فاضلاب بسیار آلوده).

• تعیین جیوه بدون پیش تغلیظ ملغمه طلا.

• محدوده اندازه گیری دینامیکی گسترده بیش ازتوان 3  (بدون رقت نمونه).

• حد تشخیص در سطح پس زمینه محتوای جیوه در آب های طبیعی است.

• مشاهده فرآیند بیرون آمدن جیوه از نمونه، رابط کاربر پسند.

• پایداری کالیبراسیون (لازم است یک بار در روز پایداری را بررسی کنید).

• امکان انجام آنالیز میدانی بدون کامپیوتر.

• اندازه گیری غلظت پایین جیوه در آب آشامیدنی و طبیعی، مواد غذایی، کنترل محتوای جیوه در فاضلاب و شستشو.

• تعیین جیوه در نمونه های خون، ادرار و مایعات دیگر.

اصول عملیاتس

مبتنی بر جذب تابش تشدید 254 نانومتری توسط اتم‌های جیوه با استفاده از تصحیح زیمن برای جذب پس‌زمینه است.

تجهیزات و گزینه ها

• آنالیز جیوه RA-915M;

• ضمیمه RP-92;

• نرم افزار RA-915M.

Size and weight of analyzer

460x210x110 mm, 7.5 kg

Size and weight of RP-92

340x240x120 mm, 4 kg

Power requirements for analyzer

100/240 Vac, 50/60 Hz, 15 W

Power requirements for RP-92

100/240 Vac, 50/60 Hz, 20 W

brand