شو روم تجهیزات آزمایشگاهی

اندازه گیری جیوه در مواد

دستگاه ترموسایکلر

سانتریفیوژ

تعمیر تجهیزات آزمایشگاهی

دستگاه جذب اتمی

نمایندگی lumex