دستگاه تقطیر در فرآورده های نفتی ARNS-21

تعیین کمی محدوده جوش فرآورده های نفتی

شناسه محصول: ARNS-21 دسته:

این روش آزمایش یکی از قدیمی ترین روش های آزمایش نفت است و روشی برای تعیین کمی محدوده جوش فرآورده های نفتی با حداقل نقطه خشک شدن 2 درجه سانتیگراد است. اینها عبارتند از سوخت جت، بنزین، نفت سفید، نفت گاز، حلال های نفتی، انواع نفتا و مانند آن (سوخت های تقطیر).
این روش برای محصولاتی که دارای مواد باقیمانده قابل توجهی هستند قابل استفاده نیست. در این روش نمونه بر اساس فراریت و فشار بخار، نقطه جوش اولیه یا نقطه پایانی مورد انتظار یا هر دو به یکی از چهار گروه تعریف شده در این استاندارد تقسیم می شود و تحت شرایط آزمایشی خاص آن گروه تقطیر می شود.
در فشار محیط، تقریباً معادل یک تقطیر کسری با صفحه نظری است. در پایان تقطیر، دمای بخار مشاهده‌شده را می‌توان به فشار اتمسفر و داده‌های به‌دست‌آمده برای مطابقت با الزامات روش آزمایش (مانند سرعت‌های تقطیر) اصلاح کرد و در صورت عدم رعایت هر یک از شرایط، آزمایش باید تکرار شود. نتایج آزمایش به صورت درصد تبخیر یا درصد بازیابی نسبت به دمای مربوطه، در جدول یا نمودار روی نمودار منحنی تقطیر گزارش می شود.

Discharge temperature

Oil and oil products with a boiling point of +18 to +400 ° C

Oil product groups

dark oil products, oil, paraffin oil, paraffins according to GOST 2177 (ISO 3405) Method B;1, 2, 3, 4 according to GOST 2177 (ISO 3405) Method A; 1, 2, 3, 4 according to GOST R EN ISO 3405; 1, 2, 3, 4 according to ASTM D 86.

The volume of the distilled product, ml

± 0.3

Product vapor temperature

from 0 to 300: ± 1.0, from 300 to 400: ± 1.5

Barometric pressure

± 1

Cooling bath temperature

from 0 to 60: ± 0.5

Receiver temperature

from 13 to 60: ± 0.5

Speed of distillation, ml / min

from 0 to 9: ± 0.5

Power Consumption

not more than 1500 V · A

Dimensions

750 x 585 x 515 mm (height x width x depth)

Weight

not more than 50 kg (without taking into account the coolant in the bath)

Ambient temperature

+15 to +35 ° C

Relative humidity

not more than 75%

Voltage

from 187 to 242 V

Frequency

from 49 to 51 Hz

Warranty period of operation

1 year, not more than 2 500 hours (does not apply to glassware)

Life time

6 years, no more than 15 000 hours

Warranty period

1 year, not more than 2 500 hours

Standards

brand

ASTM D86