طیف سنجی فلوئورسنس اشعه X

شو روم تجهیزات آزمایشگاهی

دستگاه NIR

نانودراپ

دستگاه التراسونیک

دستگاه سانتریفیوژ

دستگاه ترموشیکر 

اسپکتروفوتومتر

نمایندگی  SPEC TRON